Złóż reklamację
Regulamin obowiazujący od 25.12.2014

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

HKHF to sklep internetowy, działający na domenie internetowej HKHF.pl , będący własnością firmy EuMedia Justyna Bielawska,  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Paderewskiego 26 , 93-025 Łódź , posiadającej  NIP: 835-146-74-66.

Adres mailowy do kontaktu klienta ze sklepem znajduje się  pod następującym adresem mailowym sklep@hkhf.pl .   


1.  Prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie  HKHF.pl .

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu :

 

a) dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w HKHF.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na HKHF.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z EuMedia Justyna Bielawska dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których EuMedia Justyna Bielawska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

b) dokonując zakupu bez rejestracji z automatu posiadając status „gość” tworząc i podając dane potrzebne do realizacji zamówienia. Świadczenie usług w ramach konta gość ma charakter terminowy i trwa do czasu w pełni realizacji zamówienia. Poprzez realizacje zamówienia rozumie się dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez klienta lub poprzez odebranie osobiście w siedzibie firmy pod adresem wskazanym jako odbiory osobiste.

 

3. Dokonując rejestracji utworzenia Konta w HKHF.pl należy wypełnić formularz oraz podać wymagane prawem informacje. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej konta pomiędzy klientem a EuMedia Justyna Bielawska. Przedmiotem umowy są usługi określone w regulaminie.

 

W przypadku konta gość do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w HKHF.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu w/w podmiotów wszelkich czynności związanych z korzystaniem z HKHF.pl .

 

5. Produkty dostępne w HKHF.pl są  :

a) Fabrycznie nowe wolne od wad

b) pozostałe- opisane w serwisie

 

6. Towary oraz ceny w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszystkie ceny podane na sklepie internetowym HKHF.pl są cenami brutto – zawierają podatek VAT i dotyczą ceny towaru, nie uwzględniają kosztów realizacji zamówienia. Wystawiamy paragony i na życzenie FV. Faktury Vat zgodnie z wolą klienta dostarczone mogą być zarówno drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta bądź drogą tradycyjną – pocztową .

 

8. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej związanej z dostarczeniem towaru pod wskazany adres za wyjątkiem odbiorów osobistych we wskazanych przez Serwis placówkach odbioru.

Koszty dostawy określone są w zakładce KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu przed złożeniem zamówienia.

Zamówiony w Serwisie towar dostarczany jest klientowi za pomocą firm kurierskich bądź na życzenie Klienta udostępniona jest usługa odbioru osobistego we wskazanych przez Serwis punktach odbioru.

 

 

9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Serwisem, związana z  zakupem określonego produktu w serwisie, ma charakter terminowy i obejmuje okres poświęcony realizacji zamówienia. Dostarczenie zamówienia pod wskazany przez Klienta adres bądź odebranie przez klienta zamówienia w punkcie odbioru osobistego, wskazanego przez serwis, stanowi wykonanie świadczenia przez Serwis.

10. Składając zamówienie klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kwoty za koszty dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin ten nie dotyczy odbiorów osobistych z płatnością przy odbiorze oraz przesyłek pobraniowych.

 

11. Formy płatności dostępne w serwisie :

a) Przy odbiorze  – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze ( przesyłka pobraniowa )     

    Odbiór w punkcie odbioru osobistego

 

b) Przelewem – płatność dokonywana samodzielnie na numer rachunku otrzymanego droga elektroniczną po złożeniu zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej dokonywana samodzielnie obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

 

d) Karta płatnicza – Transakcja karta płatnicza realizowana przez PAYU SA. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie w zakładce ,,czas realizacji’’. Dodatkowe koszty związane z realizacja zamówienia określone są w zakładce koszty i sposób dostawy.

  

12. Dla niektórych produktów  dostępnych w serwisie, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia niektórych form płatności oraz sposobów dostawy.

 

13. Czas dostawy zamówionych produktów wynosi do 40 dni od dnia zawarcia umowy. Na termin otrzymania przesyłki każdego z zamówień składa się etap kompletowania zamówienia plus okres dostawy.  
Odbiór osobisty zamówionego towaru odbywa się każdorazowo we wskazanej przez Serwis  placówce. Informacja o odbiorze przesyłki w placówce przekazana zostanie Klientowi drogą elektroniczną . Towar należy odebrać w placówce w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Po tym czasie zamówione produkty zostaną przekazane do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.   

 

14. Gwarancja –produkty prezentowane w serwisie  mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, jaka obowiązuje  na terenie Polski. Okres na jaki zostaje udzielona gwarancja, na poszczególne produkty prezentowane  w serwisie, widnieje w opisie każdego z produktów na stronach serwisu. Szczegółowa informacja na temat realizacji warunków gwarancji widnieje w zakładce,, pomoc’’. W zakładce tej udostępniony został druk gwarancji ( udostępnionej przez gwaranta – producenta , sprzedawcę ). Produkty przesyłane do serwisu w ramach gwarancji należy odesłać na adres magazynu HKHF.pl podany się w zakładce kontakt. Produkt można dostarczyć również do punktu wskazanego przez pracownika serwisu,  osobiście.     

Towar , który zostanie naprawiony zostanie odesłany do klienta na koszt Serwisu.  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

 

15. HKHF.pl którego właścicielem jest EuMedia Justyna Bielawska odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym

 

16. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie elektronicznej, na dostępnym na stronie serwisu , formularzu reklamacyjnym . Formularz ten dostępny jest w zakładce ,,reklamacje i zwroty’’ . Reklamację można również złożyć w formie pisemnej na adres Serwisu podany w zakładce kontakt, na koszt Serwisu. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący wraz z reklamowanym produktem powinien dostarczyć dowód zakupu .

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Serwis HKHF.pl  e-mailem, listownie bądź telefonicznie. 

17. W momencie kiedy sprzedany produkt posiada wadę Kupujący może wnosić o obniżenie ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że HKHF.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad bądź tę  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar podlegał już wymianie  lub naprawie przez HKHF.pl . albo nie został wymieniony  na wolny od wad, ani ta wada nie została usunięta przez HKHF.pl. 

18.Termin rozpatrzenia reklamacji przez  HKHF.pl wynosi 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania . Jeżeli w ciągu tego czasu HKHF.pl  nie ustosunkuje się do postawionych przez Klienta żądań, będzie to równoznaczne z tym , iż  żądanie uznał  za zasadne.
Koszty dostawy produktów podlegających reklamacji oraz te związane z dostawą nowych bądź naprawionych , ponosi HKHF.pl.

 

19. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca , tarci on uprawnienia z tytułu rękojmi , jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu sprzedawcę , a w sytuacji kiedy kupujący odkrył wadę później -  nie powiadomił  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

20. Zgodnie z prawem , Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. HKHF.pl ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta.  

Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Formularz odstąpienia od umowy, zasady odstąpienia od umowy oraz  przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje , znajdują się w załączniku do regulaminu.

 

21. HKHF.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności o których mowa w pkt. 20, do momentu otrzymania od Kupującego zwrotu zakupionego towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, bądź do chwili otrzymania od Klienta potwierdzenia nadania towaru pod adres wskazany przez HKHF.pl

 

22. Podawane przez Klientów serwisu dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu . Każde powstałe konto klienta na sklepie może zostać usunięte na życzenie klienta , jednak wola klienta w tym zakresie winna być zgłoszona  drogą mailową na adres wskazany do kontaktu.

 

23. HKHF.pl  może dokonać zmiany regulaminu . Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać  w terminie nie krótszym niż 7 dni od chwili pojawienia się ich na stronach serwisu. Zmiany nie dotyczą  i nie obejmują Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem .

 

24. Zanim Klient Serwisu skorzysta bądź zarejestruje się na stronie HKHF.pl powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu . Jeżeli się z nim nie zgadza bądź z którymkolwiek jego punktem uprzejmie proszony jest o nie akceptowanie Regulaminu, a także nie rejestrowanie się w Serwisie oraz nie korzystanie z jego usług.

 

24. Każdy Klient Serwisu , który zaakceptował regulamin zobowiązany jest do jego przestrzegania . Dokonanie zakupów za pośrednictwem Serwisu oraz rejestracja w serwisie , są jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją .

 

25. Regulamin jest dostępny na stronach serwisu w każdym momencie, w zakładce Regulamin.

 

26. Wszelkie spory wynikłe podczas realizacji zamówienia w Serwisie HKHF.pl , w sytuacji braku i niemożliwości polubownego rozwiązania spornych kwestii , będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony wg przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 roku. Kodeksu postępowania cywilnego . Więcej informacji na temat rozstrzygania sporów dostępnych jest pod następujący adresem :  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

Grudzień

4

dzień darmowej dostawy - 5.12.2017r. jak co roku przyłączamy się do akcji i również u nas możecie otrzymać paczuchę za free!   darmowa dostawa obowiązuje przesyłki opłacone przelewem bankowym lub payu! wszystkie zamówienia wysyłamy kurierem dpd! minimalna kwota zam...
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Tel. 42 296 02 71
Tel. 533 353 993
Tel. 500 777 767

Pon.-Pt w godz. 9:00-18:00

e-mail: sklep@hkhf.pl
MARKI JAKIE SPRZEDAJEMY
stat4u